WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZU

 1. Przedmiotem najmu jest wskazany w umowie pojazd będący własnością AUTOTU24.

 2. Umowa najmu zawarta jest na czas określony, w związku z czym opłata za najem pojazdu musi być opłacona w całości za cały okres użytkowania. Kwota już uiszczona nie podlega zwrotowi nawet jeżeli pojazd zostanie zwrócony przed wygaśnięciem niniejszej umowy.

 3. Najemca oświadcza, iż ma ukończone 21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

 4. Kierowcą pojazdu może być tylko Najemca lub osoba trzecia (za pisemną zgodą Przedstawiciela Wypożyczalni) przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi odpowiedzialność za jego działanie tak samo jak za swoje.

 5. Najemca zobowiązany jest do okazania Przedstawicielowi Wypożyczalni, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów potwierdzających tożsamość (tj.: dowód osobisty/paszport i prawo jazdy). W przypadku wskazania jako kierowcę innej osoby niż Najemca należy przedstawić także dokumenty tej osoby.

 6. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu zewnętrznego, wewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu stanowiący integralną część umowy oraz zdjęcia wykonane przez Przedstawiciela Wypożyczalni w momencie przekazania pojazdu) i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, gwarancją bądź które nie w pełni pokrywa Ubezpieczyciel.

 7. Najemca zobowiązuje się używać pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, a także zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ponadto zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymywać go w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z dnia wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.

 8. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu – sprawdzenia poziomu oleju, płynu spryskiwaczy, chłodniczego i hamulcowego oraz sprawdzenia oświetlenia oraz ogumienia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki koniecznie do bezpiecznej jazdy.

  Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej pojazdu spoczywa na Najemcy.

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony razem z kompletnym wyposażeniem i dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Każde przedłużenie musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Przedstawiciela Wypożyczalni nie później niż 24 godziny przed zakończeniem umowy.

Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300% stawki dobowej za każdą następną rozpoczętą dobę, chyba że inaczej wynika z oddzielnych umów typu „Assistance”.

Najemca ma obowiązek zapłacić Przedstawicielowi Wypożyczalni 40,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia ze zwrotem samochodu, chyba że zmiana godziny zwrotu została ustalona wcześniej z Wynajmującym. Najemca ma obowiązek poinformować Przedstawiciela Wypożyczalni o każdym ewentualnym spóźnieniu.

 1. Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub w najem. Najemca zobowiązany jest do zapłaty 1000.00 PLN brutto, gdy przekaże wynajęty pojazd do użytkowania osobie trzeciej.

 2. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczbę osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym. Zabronione jest przewożenie ładunków powyżej dopuszczalnego obciążenia, ładunków łatwopalnych lub brudzących, jak również holowanie innych samochodów oraz przyczep.

 3. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia.

 4. Pojazd jest ubezpieczony: posiada OC i AC .

 5. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wszelkich szkód powstałych w wyniku:

– ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,

– złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,

– kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych,

– prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy.

W wyżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą w związku z tym szkodę.

 1. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagrożeniami, w szczególności nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów pojazdu i kluczyków. Koniecznym jest prawidłowe zamykanie pojazdu.

Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują w/w przypadków, jeżeli nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki i dokumenty pojazdu. W przypadku odmowy wypłaty przez Ubezpieczyciela z winy Najemcy, jest On zobligowany do zapłaty kwoty 5000,00 PLN netto.

 1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu oraz jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa i płynów.

  Na Najemcy spoczywają także koszty związane z opłatami w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, a także kosztów parkowania, mandatów karnych oraz postępowań przed sądami lub organami administracyjnymi dotyczącymi powyższych naruszeń uregulowań prawnych.

 1. Kaucja pobierana jest jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec najemcy i podlega zwrotowi po właściwym przekazaniu pojazdu Przedstawicielowi Wypożyczalni. Może zostać pomniejszona o wszelkie koszty, opłaty za przestój pojazdu i naprawę szkód związanych z nienależytym użytkowaniem wynajętego samochodu.

 2. OSTRZEŻENIE: W RAZIE WYPATKU LUB USZKODZENIA POJAZDU (W TYM SZKÓD PARKINGOWYCH) Z WINY NAJEMCY LUB KRADZIEŻY WYNAJĘTEGO POJAZDU, NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPŁATY WYNAJMUJĄCEMU KWOTY 2000.00 PLN BRUTTO (LUB INNEJ OKREŚLONEJ W ODDZIELNYCH UMOWACH TYPU „ASSISTANCE”) NIEPODLEGAJĄCEJ ZWROTOWI ORAZ ROSZCZENIOM. PONADTO NAJEMCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POKRYCIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZESTOJEM POJAZDU WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI NAPRAWY POWSTAŁEJ SZKODY. KOSZT PRZESTOJU ODPOWIADA RÓWNOWARTOŚCI STAWKI DOBOWEJ OKREŚLONEJ W UMOWIE NAJMU POJAZU. Jest to zadośćuczynienie za poniesione przez Wynajmującego straty oraz utratę wartości pojazdu w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia.

 3. Najemca ma możliwość zniesienia „udziału własnego” wpłacając Przedstawicielowi Wypożyczalni w dniu wynajmu pojazdu kwotę 300.00 PLN brutto. Wpłata zwalnia najemcę z odpowiedzialności przewidzianej w pkt. 18, nie podlega zwrotowi również w przypadku zdania pojazdu w stanie niepogorszonym.

 4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym (w formie telefonicznej/ mailowej/ wiadomości SMS), jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie najmu, niniejszych warunkach użytkowania pojazdu i warunkach ubezpieczenia, a w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową oraz jego przeznaczeniem w związku z czym pojazd zostaje narażony na uszkodzenie lub utratę. Jak również w przypadku opóźnienia Najemcy w uiszczeniu opłaty za wynajem pojazdu, kaucji lub jakikolwiek innych należności wynikających z umowy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie.

 5. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie, kierowcę oraz pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte uzyskanym odszkodowaniem z ubezpieczenia pojazdu lub nie objęte ubezpieczeniem.

 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w przedmiocie najmu.

 7. W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest:

– przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane w przepisach ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu wypadku,

– zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu szkody,

– natychmiast zawiadomić policję,

– natychmiast zawiadomić Wynajmującego ( bezpośredni numer: +48 881557881),

– w przypadku gdy sprawcą wypadku jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez firmę, w której ubezpieczony jest pojazd – w tym: imię i nazwisko, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej (razem z nazwą ubezpieczyciela). Jeżeli sprawca jest nieznany, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić policję.

 1. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż 12 godzin od zdarzenia, oraz do postępowania według instrukcji.

 2. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedstawiciela Wypożyczalni oraz zastosować się do jego zaleceń. Ponadto ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty powstałe z tytułu ich nieprzestrzegania, w związku z czym ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie.

 3. Wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące pojazdu Najemca może wykonać wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Wynajmującego, oraz za jego zgodą w określonym przez Wynajmującego punkcie naprawy. Najemca zobowiązany jest do stawienia się w serwisie wyznaczonym przez Wynajmującego na obowiązkowy przegląd techniczny, jeżeli wymaga tego przebieg auta, pod rygorem kary 2000.00 PLN netto. Usunięcie powstałej w związku z tym awarii następuje na koszt Najemcy.

 4. Najemca odbiera oraz oddaje samochód w z takim samym poziomem paliwa. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa Najemca płaci kwotę 7.00 PLN netto za każdy brakujący litr.

 5. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu. W przypadku zabrudzenia lub niemożliwości stwierdzenia uszkodzenia auta Najemca zgadza się na oględziny pojazdu po umyciu lub w ciągu dnia, a ewentualne uszkodzenia pokryję kwotą depozytu lub na podstawie faktury VAT, wystawionej bez jego podpisu, pod warunkiem udokumentowania uszkodzeń.

 6. Przedstawiciel Wypożyczalni pobiera od Najemcy opłatę w wysokości 50.00 PLN brutto (w gotówce) w celu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wynajmu. (opłata nie jest pobierana w przypadku kiedy samochód wydany jest jako zabrudzony – ze stosownym wpisem w protokole).

 7. Zgodnie z wytycznymi za czysty samochód uznaje się, pojazd w którym sprzątnięte zostały:

  – szyby, progi, dywaniki, samochód został odkurzony oraz umyty z zewnątrz.

 1. Najemcy nie przysługuje zmiana samochodu na inny tej samej lub innej klasy z wyjątkiem awarii, której usunięcie zajmie Wynajmującemu dłużej niż 8 godzin.

 2. Wynajmujący ma prawo zmienić Najemcy auto na inne tej samej lub wyższej klasy w przypadku kiedy wygasa termin obowiązywania niniejszej umowy lub jej termin zostaje przedłużony przez Najemcę lub Assistance w imieniu Najemcy powyżej 3 dni.

 3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU, INNYCH WYROBÓW ORAZ PRZEWOZU ZWIERZĄT W SAMOCHODZIE NAJEMCA MA OBOWIĄZEK ZAPŁACIĆ KARĘ W WYSOKOŚCI 400.00 PLN NETTO.

 4. KATEGORYCZNIE ZABRONIONE JEST WYJEŻDŻANIE SAMOCHODEM POZA TEREN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYNAJMUJĄCEGO POD RYGOREM NALICZENIA KARY 10.000,00 PLN NETTO.

* PODRÓŻE DO REGIONÓW OBJĘTYCH LUB ZAGROŻONYCH WOJNĄ ORAZ DO ROSJI, BIAŁORUSI, CHORWACJI, UKRAINY, MOŁDAWII, MACEDONII, BUŁGARII, RUMINII, ALBANII, SERBII I CZARNOGÓRY SĄ ZABRONIONE.

 1. Za każdorazowe znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości Najemca zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 250.00 PLN brutto za nadmierną eksploatację samochodu oraz stworzenie ryzyka zagrożenia. Za dopuszczalną prędkość przyjmuje się nie więcej niż 140 km/h.

 2. Umowa jest zgodna z polskim prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowę zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Najemca jest świadom dobrowolnego udostępnienia swoich danych, a po ich przekazaniu ma prawo do wglądu i ich poprawienia.

 4. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy osobom trzecim w przypadku przekazania nieprawdziwych danych lub gdy pojazd nie został zwrócony w określonym terminie, jak również w przypadku powstania roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne. Ponadto dane te mogą zostać przekazane organom w przypadku podania fałszywych informacji, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu i złamania zasad kodeksu ruchu drogowego.

 5. Opłaty dodatkowe:

– zgubienie kluczyka / 1500.00 PLN brutto

– zgubienie dowodu rejestracyjnego / 300.00 PLN brutto

– zgubienie tablic rejestracyjnych / 400.00 PLN brutto

– stwierdzenie zabrudzenia lub uszkodzenia tapicerki / 250.00 PLN brutto

– zatankowanie złego paliwa / 500.00 PLN brutto

– brak apteczki, trójkąta ostrzegawczego lub gaśnicy / 60.00 PLN brutto/sztuka

– brak kołpaka / 70.00 PLN brutto/sztuka

– brak części wyposażenia nie ujętych w cenniku / zgodnie z wyceną producenta + 10% wartości części

 1. Najemca może skorzystać z usługi podstawienia lub odbioru wynajmowanego pojazdu w wybranym przez siebie miejscu – za w/w usługę zobowiązany jest każdorazowo wnieść opłatę w wysokości 50.00 PLN brutto (dotyczy miast, w których znajdują się oddziały firmy)*

* usługa nie dotyczy umów Assistance typu „door to door”